Samen in Zaken
Image default
Energie

Duurzame gebouwen bouwen, dit moet je erover weten

Eén van de pijnpunten die we in Europa ervaren heeft betrekking tot het fors toenemende energieverbruik. Bovendien is er nog een ander probleem dat zich stelt. De voorraad met fossiele brandstoffen waarover we beschikken raakt namelijk langzaam maar zeker op. Ongeveer 40 procent van al het energieverbruik wordt gerealiseerd binnen de gebouwde omgeving. Voor onze overheid geldt dat ze zichzelf als doel heeft gesteld om tegen het jaar 2050 volledig energieneutraal te zijn. Het gebruik van duurzame gebouwen zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol in gaan spelen.

Elk gebouw heeft gebouwgebonden energieverbruik

Voor elk gebouw geldt dat ze beschikt over een bepaalde hoeveelheid aan gebouwgebonden verbruik. Er zijn verschillende zaken die hiervoor verantwoordelijk zijn. Denk op dit vlak niet alleen aan de verwarming, maar ook aan het warme water evenals aan de verschillende installaties die zich in de woning bevinden. Om over een energieneutraal karakter te kunnen beschikken is het van belang dat het verbruik kan worden gecompenseerd. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van hernieuwbaar opgewekte energie.

De oplossing schuilt onder meer in het realiseren van energiepositieve gebouwen. Het betreft hier duurzame gebouwen die in staat zijn om zelf energie te produceren waardoor ze het eigen gebouw gebonden energieverbruik weten te compenseren. Bovendien geldt voor dergelijke gebouwen dat ze er eveneens in slagen om voldoende energie op te wekken voor het eigen gebruik. Zo kan het verbruik van elektrische apparatuur en bijvoorbeeld computers worden opgevangen en gecompenseerd. Tot slot moeten ze er ook in slagen om extra energie op te wekken voor toepassing in andere sectoren zoals met name de industriële sector en de transportsector.

Vier innovatiegebieden voor het realiseren van duurzame gebouwen

Voor het realiseren van duurzame gebouwen kan er gebruik worden gemaakt van vier innovatiegebieden. In eerste instantie dienen deze gebouwen bijvoorbeeld over een bepaalde vorm van energieopwekking te beschikken. Hiervoor kan worden gekeken in de richting van zonnepanelen, maar bovendien kan er ook gebruik worden gemaakt van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Voor wat het transport van energie betreft dient er op toe te worden gezien dat de plaats waar de energie wordt opgewekt of gewonnen zo dicht mogelijk is gelegen bij de plaats waar ze wordt gebruikt. Voor duurzame gebouwen geldt eveneens dat ze over een mogelijkheid moeten beschikken om energie op te kunnen slaan. Hiervoor is het goed om te kijken naar een oplossing zoals een warmtebatterij. Hiervoor geldt dat deze batterijen niet alleen de mogelijkheid heeft om zonne-energie, maar ook om windenergie op te slaan.

Warmte opwekken of hergebruiken

Op vlak van energieverbruik kan er bij duurzame gebouwen voor worden gekozen om concepten te ontwikkelen om warmte op te wekken of te hergebruiken. Bovendien kunnen ook middelen worden bedacht om gebruikers te helpen om efficiënter om te kunnen gaan met energie. In ieder geval zal het met het oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen zeer belangrijk zijn om te blijven werken met duurzame bouwmaterialen – TNO en aan oplossingen die niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden energiezuinig evenals prettig leefbaar en gezond houden.