Category Archives: Personeel

Coaching Zwolle

Coaching in Zwolle, daar zult u zeker veel gelukkiger van worden! 

Soms zit u niet helemaal lekker in uw vel, dat is menselijk en daar heeft iedereen wel eens last van. Het is wel belangrijk dat wanneer u beperkt wordt in uw leven dat u er iets aan gaat doen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om coaching in Zwolle te doen. Coaching in Zwolle begeleid u namelijk helemaal door het proces en zij zorgen ervoor dat u weer helemaal lekker in uw vel gaat zitten, het maakt niet uit welke reden u heeft om niet lekker in uw vel te zitten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een gezonde leefstijl te willen, daardoor kunt u niet helemaal lekker in uw vel zitten. Maar ook kan het zijn dat u veel stress ervaart, bijvoorbeeld op uw werk. Dat is ook heel vervelend maar gelukkig kan een goede coaching in Zwolle u hier bij helpen. 

 

Waar kunt u terecht voor coaching? 

Het beste kunt u even een kijkje gaan nemen op het online web. Daar vindt u vast een goed bedrijf die deze service aanbiedt voor een scherpe prijs. Als u dan nog vragen heeft kunt u die altijd aan de medewerkers stellen.

Bezoek de website voor meer informatie : https://marianneantuma.com/coaching/

Re-integratie van uw zieke werknemer: wat te doen?

Op het moment dat iemand die in loondienst werkt zich ziek meldt gaat de wachttijd van 104 weken voor de WIA lopen. Van ziekte is sprake zolang iemand door een ziekte of gebrek niet of niet volledig in staat is de bedongen arbeid (het werk dat de werkgever en werknemer overeengekomen zijn) te verrichten.

De werkgever is op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht gedurende het eerste jaar minimaal 70% van het loon te betalen met als ondergrens het minimumloon. Gedurende het 2e jaar moet hij eveneens 70% betalen, maar zonder ondergrens. In CAO-s kan hiervan in positieve zin worden afgeweken.

Tijdens de wachttijd ligt de verplichting bij werkgever en werknemer al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om tot een re-integratie te komen. Uit de wet en de daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

•    De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren en de werknemer moet daaraan meewerken, voor zo ver dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
•    Als de ene partij initiatief neemt moet de andere partij daarop ingaan en meewerken, tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd.
•    Meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd.
•    Werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken; deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

Terugkeer in eigen (aangepast) werk staat voorop.

De werkgever moet in eerste instantie bezien of het mogelijk is de werknemer in de eigen of aangepaste functie te laten terugkeren. De werkgever moet daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten. Verder moet de werkgever bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden door bijvoorbeeld overdracht van taken aan collega’s de werknemer zo veel mogelijk weer in de eigen (aangepaste) functie te laten functioneren. Ook aanpassing van dienstroosters en eventuele herverdeling van taken binnen een afdeling of unit kunnen van de werkgever gevergd worden, tenzij dit de arbeidsorganisatie ernstig verstoort en dus niet in alle redelijkheid van de werkgever te vergen is. Indien terugkeer in eigen werk niet mogelijk is dient men een spoor 2 re-integratie traject op te starten via een erkend outplacementbureau. Voor een overzicht van bureaus kunt u kijken op Outplacementbureau Kiezen.

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl